Login
O InstitutuAktuálně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

V rámci systému DVPP lze na ISPS studovat studijní programy prohlubující či rozšiřující kvalifikaci dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o následující vzdělávací akce:

 1. Práce s třídním kolektivem – rozvoj sociálních dovedností žáků na 1. stupni základní školy.
 2. Metody práce se žáky se specifickými poruchami učení.
 3. Vzdělávání integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím individuálních vzdělávacích plánů.
 4. Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy, příprava a realizace individuálních vzdělávacích plánů.
 5. Stimulační programy v předškolním věku.
 6. Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu.
 7. Prevence specifických poruch učení v předškolním a raném školním věku – program HYPO.
 8. Koučovací techniky ve školní komunikaci.
 9. Logopedická prevence jako součást jazykové výchovy v mateřské škole.
 10. Individuální výchovný plán pro žáky s problémy v chování na základní škole.
 11. Skupinová dynamika a práce se školní třídou.
 12. Integrace žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření a individuální vzdělávací plán.
 13. Stimulační programy pro děti a žáky v riziku narušené komunikační schopnosti a specifických poruch učení.
 14. Riziková komunikace v kyberprostoru a prevence před jejími negativními vlivy.
 15. Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního a mladšího školního věku.
 16. Metody práce s dětmi s ADHD.
 17. Metody práce s dětmi s narušenou komunikační schopností.
 18. Rizikový a neprospívající žák.
 19. IVP a slovní hodnocení, formativní hodnocení.
 20. Stimulační počítačové programy pro tablety a iPady v edukaci dětí se SVP.

Rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace č. j. MSMT 39822/2012-201-719 pro vzdělávací programy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (platnost do 25. 10. 2015).

Rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace č. j. MSMT 33946/2013-1-704 pro vzdělávací programy č. 7, 8, 9 a 10.

Rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace č. j. MSMT 30089/2014-1-734 pro vzdělávací programy č. 11, 12, 13 a 14.

Rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace č. j. MSMT 17386/2015-1-467 pro vzdělávací programy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (platnost do 2. 9. 2018). 

Rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace č. j. MSMT 42009/2015-1-875 pro vzdělávací programy č. 15, 16, 17, 18, 19 a 20 (platnost do 10. 2. 2019).  

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011