Login
O InstitutuAktuálně

Kurz č. 12: Integrace žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření a individuální vzdělávací plán

Kurz určený učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, učitelům SOU a SOŠ, výchovným poradcům a speciálním pedagogům se skládá z teoretického a praktického bloku zaměřeného na integraci žáků a studentů se SVP – legislativní podmínky, úkoly školního poradenského zařízení v souvislosti s integrací, podpůrná opatření ve škole. Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika jedinců se SVP. Realizace konkrétních podpůrných opatření pro žáky a studenty se SVP tvorba IVP, realizace a hodnocení účinnosti IVP. Konkrétní kazuistiky a jejich rozbor. Reedukační programy, speciálně pedagogická podpora žákům a studentům se specifickými poruchami učení aj.

Počet hodin: celkem 16 vyučovacích hodin.
Časový plán: dvoudenní kurz, předběžně: 1. den 13:00–20:30, 2. den 8:00–15:30 (čtvrtek + pátek nebo pátek + sobota).
Termíny: Doposud nebyly stanoveny.
Cena kurzu: 2.900 Kč.
Místo konání: předběžně v sídle ISPS.
Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010 (IBAN CZ1420100000002300117672). V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte buď IZO školy, nebo IČ odběratele, nebo přidělte vlastní, který shodně uveďte také na přihlášce.
Akreditace: Vzdělávací akce akreditovaná v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. MSMT 30089/2014-1-734.

Soubory ke stažení: přihláška na vzdělávací akci ve formátu vhodném k prohlížení pdf je zde a ve formátu vhodném pro úpravy doc je zde.

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011