Login
O InstitutuAktuálně

Kurz č. 9: Logopedická prevence jako součást jazykové výchovy v mateřské škole

Kurz určený učitelům MŠ a speciálním pedagogům se skládá z teoretického a praktického bloku zaměřeného na orientační logopedickou diagnostiku a plán aktivit v rámci logopedické prevence a jeho zařazení do programu činností v mateřské škole. Teoretický blok se zabývá vývojovými stádii řeči dítěte a odhalením deficitů v rámci orientační logopedické diagnostiky. Dále se zaměřuje na rozvoj motoriky mluvidel, fonematického sluchu, slovní zásoby, řečového projevu, verbální paměti. Praktický blok se zaměřuje na praktické příklady vhodných aktivit (dechová cvičení, cvičení motoriky mluvidel, cvičení fonematického sluchu, orientační vyšetření výslovnosti) a na doporučení vhodných pomůcek a materiálů

Počet hodin: celkem 8 vyučovacích hodin.
Časový plán: jednodenní kurz dne 24. 11. 2014 v době 13:00.
Termíny:
Další termín zatím nebyl stanoven, předběžně jednodenní odpolední kurz v době 13:00.
Cena kurzu: 950 Kč.
Místo konání: předběžně v sídle ISPS.
Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010 (IBAN CZ1420100000002300117672). V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte buď IZO školy, nebo IČ odběratele, nebo přidělte vlastní, který shodně uveďte také na přihlášce.
Akreditace: Vzdělávací akce akreditovaná v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. MSMT 33946/2013-1-704.

Soubory ke stažení: přihláška na vzdělávací akci ve formátu vhodném k prohlížení pdf je zde a ve formátu vhodném pro úpravy doc je zde.

Redakční systém a webdesign: Aleš Kozák© 2011